Safleoedd eraill Eryr-Bywiol

www.snowdonia-active.com

Cysylltiadau Allweddol

www.snowdonia-society.org.uk

Ariannu

 

Cymorth Hyblyg i Fusnes

Cysylltwch â Chymorth Hyblyg i Fusnes os ydych am gael gwybodaeth ynghylch dechrau neu redeg busnes. Mae Cymorth Hyblyg i Fusnes yn wasanaeth gwybodaeth busnes diduedd, am ddim a chyfrinachol yng Nghymru sy’n cynnig gwybodaeth cefnogi busnes a gwybodaeth rheoli busnes penodol, gan gynnwys dewisiadau nawdd a chyfleoedd hyfforddiant busnes i fusnesau presennol ac unigolion sy’n ystyried dechrau busnes.

Cronfa Fuddsoddi Lleol

Pwrpas y cynllun hwn yw cynorthwyo busnesau bach a chanolig presennol a newydd yng Nghonwy, Gwynedd ac Ynys Môn, i sbarduno gweithgareddau busnes.

Gall brosiectau cymwys gael grantiau cyfalaf o hyd at 40% o gyfanswm cost y prosiect, gydag isafswm grant o £1,000 ac uchafswm o £5,000.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â;

Conwy - 01492 574525

Gwynedd - 01286 679231

Sir Ddinbych - 01824 708063

Ynys Môn - 01248 752480

Benthyciadau Di-log yr Ymddiriedolaeth Garbon

Mae benthyciadau busnes 0% rhwng £3,000 ar £500,000 gael gan yr Ymddiriedolaeth Garbon i gynorthwyo busnesau i ariannu a buddsoddi mewn prosiectau arbed ynni.

* Caiff yr arbedion ynni a ragwelir eu gosod yn erbyn ad-daliadau’r benthyciad. Felly dylai unrhyw offer newydd dalu amdano’i hun a dylech allu arbed arian yn flynyddol.

* Y llywodraeth sy’n ariannu’r benthyciadau ac maent anwarantedig.

* Mae’r broses ymgeisio yn syml a chyflym.

* Fe gewch gynnig amodol o fewn 24 awr wedi i’ch cais gael ei brosesu.

* Gellir ad-dalu benthyciadau dros gyfnod o hyd at bedair blynedd.

* Gallwch ddilyn eich cais ar lein

Cyllid Cymru 

Benthyciadau Micro 

Os ydych yn rhedeg neu’n dechrau busnes ac os oes arnoch angen benthyca rhwng £1,000 a £10,000 mae’n werth ystyried y Benthyciadau Micro sydd ar gael oddi wrth Cyllid Cymru. Gall hyn gynnig dull addas o ariannu gwelliannau amgylcheddol. Mae Cyllid Cymru yn benthyca arian i fusnesau bach trwy Gymru, yn cynnwys  unig fasnachwyr a phartneriaethau, ac mae ganddynt staff sy’n gweithio mewn swyddfeydd lleol a all eich arwain drwy’r broses ymgeisio. Mae eu cyfradd llog yn sefydlog ac nid ydynt yn codi ffioedd gweinyddu neu ymgeisio, a gallwch gael eich arian o fewn cyn lleied â deg diwrnod. Yr unig beth sydd raid i chi ei wneud yw llenwi eich ffurflen gais a’i hanfon atom, ac o dan rhai amgylchiadau, anfon crynodeb o gynllun busnes. 

Benthyciadau Ynni Adnewyddadwy 

Mae Cyllid Cymru yn cynnig benthyciadau ynni adnewyddadwy i fusnesau sy’n dymuno datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy.

Mae eu benthyciadau’n gynhwysfawr ac yn cwmpasu pob agwedd o dechnoleg ynni adnewyddadwy ar gyfer cynhyrchu trydan a gwres. Mae hyn yn cynnwys busnesau sy’n dymuno manteisio ar ddyfeisiadau ynni adnewyddadwy yn eu sefydliadau cyfredol a’r rhai yn y sector ynni adnewyddadwy. Cynigir y rhain ar gyfraddau masnachol a gellir eu defnyddio fel arian i gyfateb cronfeydd ariannol eraill.

Mae enghreifftiau o brosiectau posibl yn cynnwys gosod dyfeisiadau ynni adnewyddadwy megis; Boeleri Biomas, Paneli Solar, Ffotofoltaidd, Thermal, Treulwyr Anaerobig, Unedau CHP

Grant Dechrau Busnes (Conwy) 

Cynllun dewisol, sy’n annog datblygu busnesau newydd yn Sir Conwy.

0px 0.0px; font: 11.0px Verdana; color: #2d2d2d;">Pwy sy’n gymwys?  Busnesau newydd (wedi’u sefydlu ers llawi na 18 mis) sydd ag ymgeiswyr sydd heb redeg busnes o’r blaen.Bydd angen tystiolaeth bod y cwmni wedi’i ymgorffori’r ac wedi cael pob caniatâd angenrheidiol. Bydd angen cynllun busnes i gefnogi’r cais - mae cymorth ar gael oddi wrth sawl sefydliad cefnogi busnes.  Bydd angen darparu tystiolaeth bod y cwmni yn cymryd rhan yn y Rhaglen Dechrau Busnes Newydd.

Ffôn 01492 574525

E-bost ecodev@conwy.gov.uk