Safleoedd eraill Eryr-Bywiol

www.snowdonia-active.com

Cysylltiadau Allweddol

www.snowdonia-society.org.uk

Gwobrau Twristiaeth Eryri Gwyrdd

Gwobrau Twristiaeth Eryri Werdd 2009

Cefnogwyd gan CAE, Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Croeso Cymru, Cyngor Gwynedd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Carbon Trust

A'r enillydd yw……….

Eleni, mae beirniaid Gwobrau Twristiaeth Eryri Werdd wedi dewis 6 busnes o blith nifer o ymgeiswyr cryf sydd wedi arddangos y gall gweithredu mewn modd cynaliadwy wella'r profiad y maent yn ei gynnig i ymwelwyr, a chyd-fynd yn dda â gweithgareddau cyffrous a llety o safon uchel.

Y Busnes Twristiaeth Gynaliadwy Gorau - Y Prif Enillydd
Noddir gan CAE a CCGC
Antur Tree Top Adventure Ltd, Betws y Coed
Sean Taylor - Rheolwr Gyfarwyddwr

Hyrwyddo Iaith a Diwylliant
Noddwyd gan Visit Wales
Gwesty a Llety Hunanarlwyo Llannerch Goch, Capel Garmon
Eirian Ifan - Perchennog

Gwobr Carbon Isel
Noddir gan Dulas Ltd a y Carbon Trust
Byncws Yr Helfa, Llanberis
Elizabeth Jane O'Donnell - Perchennog

Hyrwyddo Cynaliadwyaeth
Noddir gan Gyngor Gwynedd
Gwely a Brecwast Coed Cae, Dolgellau
Jacky a Graham O'Hanlon - Perchnogion

Y Wersyllfa Fwyaf Cynaliadwy
Noddir gan CAE a CCGC
Graig Wen (gwersyllfa, pebyll crwyn, Gwely a Brecwast, bythynnod gwyliau)
Sarah a John Heyworth - Perchnogion

Y Gwely a Brecwast Mwyaf Cynaliadwy
Noddwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Gwesty Bryn Bella
Mark Edwards - Perchennog

Dywedodd Emma Edwards-Jones, Cyd-gysylltydd Prosiect Eryri Werdd Cymdeithas Eryri, 'Mae'r busnesau hyn nid yn unig yn arddangos ymroddiad a dychymyg wrth leihau eu heffaith ar yr amgylchedd, ond maent yn gwneud hynny'n ddawnus ac â steil, gan gynnig profiadau sy'n gyffrous ac o safon uchel i'r rhai sy'n ymweld ag Eryri.

Dyma drydedd flwyddyn y Gwobrau pwysig yma sy'n cydnabod busnesau twristiaeth Parc Cenedlaethol Eryri a'r cyffiniau sydd wedi cymryd camau i wella eu busnes yn y meysydd canlynol.

Rheolaeth Adnoddau - Rheolaeth Gwastraff - Prynu'n lleol - Perthynas â'r Gymuned - Cynyddu Ymwybyddiaeth Amgylcheddol Staff - Cynyddu Ymwybyddiaeth Ymwelwyr - Hyrwyddo Iaith a Diwylliant Cymru - Rheolaeth Bioamrywiaeth

Mae busnesau sydd ag ethos gwyrdd wrth wraidd eu gweithgareddau yn fwy effeithiol, yn fwy cystadleuol ac yn marchnata'n well ac mae hyn yn sicrhau gwell cyfle iddynt wrthsefyll yr argyfwng credyd. Hefyd, gall busnesau cynaliadwy fod â chydwybod glir gan eu bod yn lleihau eu heffeithiau ar yr amgylchedd hyfryd y mae eu busnes yn seiliedig arno.

Meddai Emma Edwards-Jones, Swyddog Project Eryri Werdd y Gymdeithas: 'Mae enillwyr Gwobrau Twristiaeth Eryri Werdd yn bobl ddyfeisgar ac arloesol sy'n amlygu'r cyfraniad y mae'r diwydiant twristiaeth yn gallu ei wneud i amgylchedd, economi a chymunedau Eryri.

Directory of Green Snowdonia Tourism Award Winners